อุตสาหกรรม - น้ำบนผิวดิน

น้ำผิวดิน    

น้ำบนผิวดินคือแหล่งที่มาของน้ำดื่มของคนส่วนใหญ่ โดยทั่วไปน้ำบนผิวดินจะรวมถึงทะเลสาบ แม่น้ำ และอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำต่างๆ จะถูกตรวจติดตาม เพื่อที่จะได้ตรวจพบขยะของเสียจากอุตสาหกรรมหรือชุมชนที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำบนผิวดินได้ทันทีพร้อมทั้งลงโทษผู้สร้างมลพิษ การตรวจติดตามนี้อาจกระทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ออนไลน์) หรือกระทำในห้องทดลองโดยตรวจจากตัวอย่างน้ำก็ได้

สถานีตรวจคุณภาพน้ำมักจะใช้เพื่อตรวจติดตามการไหลของแหล่งน้ำ  สถานีตรวจวัดจะให้การตรวจติดตามที่ครอบคลุมของน้ำบนผิวดิน ระบบถ่ายโอนข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดจะช่วยให้สามารถดูข้อมูลสถานะอุปกรณ์และค่าที่วัดได้ ได้ทุกที่ทุกเวลา

Hach เชื่ออย่างยิ่งว่าเรามีความพร้อมที่จะช่วยคุณได้ ด้วยการมอบโซลูชันที่ครอบคลุมในการตรวจติดตามน้ำบนผิวดิน


น้ำผิวดิน   เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญใน
 • การควบคุมกระบวนการแบบเรียลไทม์โดยอ้างอิงจากสภาพของน้ำจากแหล่งน้ำ
 • การให้การสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านกฎระเบียบ
 • การช่วยคุณตรวจจับสารมลพิษในน้ำแต่เนิ่นๆ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด
 • การรับรองคุณภาพน้ำและปกป้องสุขภาพของมนุษย์

สถานีตรวจติดตามน้ำบนผิวดินแบบเรียลไทม์

เนื่องจากการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมของน้ำบนผิวดินในบางประเทศนั้น บ่อยครั้งจะกระทำเป็นช่วงๆ และจัดการด้วยมือ จึงทำให้การตรวจจับและการจัดการมลพิษในน้ำมีข้อจำกัดบางประการ ดังนั้น การตั้งสถานีตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง จะช่วยให้การปกป้องสภาพแวดล้อมของน้ำได้

สถานีตรวจติดตามน้ำบนผิวดินแบบทั่วไปนั้นจะออกแบบให้มีสองปั๊มทำงานอย่างต่อเนื่องในการดูดน้ำจากแม่น้ำ แล้วส่งต่อไปยังถังเก็บที่มีหัววัดสองสามหัวสำหรับเก็บข้อมูลพารามิเตอร์ที่จำเป็น เมื่อน้ำมีสัญญาณการวัดที่อยู่นอกเหนือช่วงที่ยอมรับได้ ตัวสุ่มตัวอย่างจะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อนำตัวอย่างมาเก็บรักษาสำหรับวิเคราะห์ในภายหลัง ในขณะเดียวกันระบบจะส่งข้อมูลไปยังระบบแม่ข่ายทันที เจ้าหน้าที่ประจำห้องศูนย์ควบคุมระยะไกลก็จะตรวจพบสัญญาณดังกล่าวพร้อมทั้งรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อวางแผนปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำจะถูกบันทึกอย่างสม่ำเสมอเป็นช่วงๆ ภายในระยะเวลาไม่กี่นาที

การใช้ข้อมูล

 • ให้ผลการตรวจติดตามข้อมูลอย่างทันท่วงทีแก่ชุมชน
 • ให้ข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบของกิจกรรมการผลิต ประเมินระดับมลพิษสำหรับการจัดการสภาพแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนั้นๆ
 • การจัดการการละเมิดด้านการจัดการ อันเนื่องจากผลการตรวจวัดน้ำเสียเกินมาตรฐานที่อนุญาต

พารามิเตอร์ที่ตรวจสอบในน้ำบนผิวดินประกอบด้วย:

 • ความขุ่น
 • ออกซิเจน
 • อุณหภูมิ
 • ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด
 • ธาตุอาหาร (COD, TOC, BOD, NO3-; NO2-; NH4+; PO43-)
 • เกลือ (anion และ cation)
 • pH
 • สภาพนำไฟฟ้า
 • โลหะหนัก

กรณีศึกษาท้องถิ่น  

เรียนรู้วิธีการที่สถานีตรวจติดตามน้ำบนผิวดินแบบอัตโนมัติขั้นสูงจะช่วยคุณได้

เรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการวัดอันหลากหลายที่ครอบคลุมข้อกำหนดแบบต่างๆ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะใช้สำหรับการเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ การตรวจติดตามออนไลน์ หรือการวิเคราะห์ในห้องทดลอง ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผลิตจากผู้ผลิตเพียงรายเดียวและทำงานสอดประสานกันได้อย่างสมบูรณ์

ดูวิธีการที่เราช่วยเหลือลูกค้าหลากหลายประเภทในการตรวจติดตามน้ำบนผิวดินด้วยความมั่นใจ

Hach ช่วยให้หน่วยงานผู้ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมทำการตรวจติดตามน้ำบนผิวดินได้แบบเรียลไทม์ใน Hanoi และ Thua Thien Hue ประเทศเวียดนาม

Download your brochure now!